Str. główna Konkursy
Poniedziałek, 25 maja 2015 roku

KONKURSY
Konkurs Wiedzy Biblijnej
XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
dla szkół podstawowych

w roku szkolnym 2014/2015

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mt 16,15)

HONOROWY PATRONAT:
 • Biskupi diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej

ADRESACI:
 • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

ORGANIZATORZY:
 • Wydziały Katechetyczne diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej
 • Doradcy metodyczni religii
 • Lokalne Wydziały Edukacji

CELE KONKURSU:
 • Poznanie Ewangelii według świętego Marka
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka
 • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże
 • Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej

ZASADY:

Etap szkolny:
Dnia 23 października 2014 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni na piśmie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 30 października 2014 r.

Etap rejonowy:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej dnia 20 listopada 2014 r. Do  finału diecezjalnego przechodzi po trzech najlepszych uczestników z rejonu, którzy zostają zgłoszeni na piśmie (protokół) do Wydziału Katechetycznego do dnia 27 listopada 2014 r.

Etap diecezjalny:
Dnia 9 kwietnia 2015 r. odbędzie się finał diecezjalny.

Komisje:
etap szkolny – komisję stanowią nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego,
etap rejonowy – komisję stanowią księża dziekani, doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze,
finał diecezjalny – w skład komisji wejdą: biskup diecezji, wizytatorzy, doradcy metodyczni religii.

Terminy:
Etap szkolny – 23 października 2014 r.
Etap rejonowy – 20 listopada 2014 r.
Etap diecezjalny – 9 kwietnia 2015 r.

Lektura:
Etap szkolny:
 • Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Etap rejonowy:
 • Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Wstęp do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Etap diecezjalny:
 • Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Wstęp do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Przypisy do Ewangelii według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 
Wojewódzki Konkurs Biblijny
XIV WOJEWÓDZKI KONKURS BIBLIJNY dla gimnazjów
w roku szkolnym 2014/2015

"Bóg wywyższył Go […] jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić […] nawrócenie i odpuszczenie grzechów"
Dz 5, 31

ADRESACI:
Uczniowie klas I – III gimnazjum

HONOROWY PATRONAT:
Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo – Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej

ORGANIZATOR:
Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH:
Wydziały Katechetyczne: Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Archidiecezji Częstochowskiej, Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Sosnowieckiej, Diecezji Gliwickiej,
Doradcy metodyczni religii,
Lokalne Wydziały Edukacji.

CELE KONKURSU:
 • Poznanie Dziejów Apostolskich.
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
 • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
 • Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ZASADY:
ETAP SZKOLNY:
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły  11 grudnia 2014 r. w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni na piśmie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 18 grudnia 2014 r.

ETAP REJONOWY:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej 12 marca 2015 r.
Komisja rejonowa do 19 marca 2015 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego danej diecezji informację o uczniach (uczniu), którzy przechodzą do następnego etapu konkursu.
Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie ilości zdobytych punktów.
Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna przesyła protokół do Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie do 26 marca 2015 r.
Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na Wydziałach Katechetycznych poszczególnych diecezji.

ETAP WOJEWÓDZKI:
16 kwietnia 2015 r. odbędzie się finał wojewódzki w Częstochowie.
Etap ten będzie się składał z części pisemnej i ustnej.

KOMISJE:
 • Etap szkolny – komisję stanowią nauczyciele religii i duszpasterze.
 • Etap rejonowy – komisja składać się będzie z nauczycieli religii, duszpasterzy i doradców metodycznych religii.
 • Finał wojewódzki – w skład komisji wejdą: biskupi, wizytatorzy, doradcy metodyczni religii.

TERMINY:
 • Etap szkolny: 11 grudnia 2014 r.
 • Etap rejonowy: 12 marca 2015 r.
 • Etap wojewódzki: 16 kwietnia 2015 r.

LEKTURA:
Etap szkolny:
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
Etap rejonowy:
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
Etap wojewódzki:
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
 • Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Dzieje Apostolskie. Redaktor naukowy do wydania oryginalnego William R. Farmer, Warszawa 2007 (Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów).
 
Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny Jonasz
XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ”
2014/2015


„JONASZ 2015” – DZIEJE MOJŻESZA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PROTOKÓŁ SZKOLNY
 1. Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.
 2. Patronat honorowy sprawują: Biskup Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel oraz Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler.
 3. Organizatorem KWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” ze Skoczowa.
 4. KWB „Jonasz” ma od początku charakter ekumeniczny i międzynarodowy (jest prowadzony także w Republice Czeskiej)
  Konkurs obejmuje dzieci i młodzież z Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz innych wyznań i przeprowadzony jest w czterech grupach wiekowych:
  grupa I - klasy III i IV szkoły podstawowe
  grupa II - klasy V i VI szkoły podstawowej
  grupa III - klasy I, II i III gimnazjum
  grupa IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych (w porozumieniu z organizatorami KWB)
 5. Obowiązująca lektura Pisma Świętego do tegorocznej edycji pt: „Dzieje Mojżesza”:
  Wj 1-20,24,32-34
  Lb 11-14,20-25,27
  Pwt 31-34
  a w etapie finałowym dodatkowo „Przewodnik po Biblii” Vocatio  str.151-203
  Edycja specjalna – młodzież szkół specjalnych i oddziałów zintegrowanych,  obowiązują następujące fragmenty:
  I grupa -  szkoły podstawowe – Wj 1-20
  II grupa - gimnazja i szkoły średnie- Wj 1-20
 6. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach:
  ETAP SZKOLNY przeprowadzony zostanie:
  12 grudnia 2014 r.  - w Szkołach Podstawowych;
  12 grudnia 2014 r.  -  w Gimnazjach i Szkołach Specjalnych.

  ETAP REJONOWY przeprowadzony zostanie:
  26  stycznia 2015 r. - w Szkołach Podstawowych;
  27  stycznia 2015 r. - w Gimnazjach.

  FINAŁ – KURIA DIECEZJALNA w BIELSKU-BIAŁEJ
  13 kwietnia 2015 r. – Szkoły Podstawowe
  14 kwietnia 2015 r. – Gimnazja i Szkoły Specjalne

  Uwaga!
  Formularz z wynikami etapu szkolnego i rejonowego przesyłamy do Wydziału Katechetycznego drogą elektroniczną  lub pocztą.
 7. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego będzie do pobrania formularz zgłoszenia udziału w KWB „Jonasz” oraz protokół etapu szkolnego . Pytania zostaną przesłane w odpowiednim terminie do szkół, które zgłosiły swój udział w terminie do 30 października 2014 r.
 8. Zauważamy także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich organizowana jest specjalna edycja Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym. (terminy zobacz powyżej)
 9. W ramach KWB „Jonasz” Wydział Katechetyczny proponuje KONKURSY TOWARZYSZĄCE, które mają za zadanie niesienie ewangelicznego orędzia poprzez sztukę. W tym roku został zaproponowany konkurs:
  MODLITWA PSALMAMI (w następujących  formach)
  aranżacja słowna (recytacja)
  aranżacja muzyczna (piosenka)
  aranżacja słowno-muzyczna
  aranżacja muzyczno-taneczna
  Konkursy towarzyszące odbywają się w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym. O szczegółach konkursu towarzyszącego stanowi osobny regulamin umieszczony na stronie internetowej.
 10. Zwycięzcy konkursu, a także ich uczestnicy odbiorą nagrody oraz dyplomy na uroczystym podsumowaniu XVIII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ”, które odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury (termin zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie)

  Wszelkie dodatkowe zapytania proszę kierować do:
  Ks. Józefa Oleszki – tel 602299522 mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Bogusława Czyża - Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” (szkoły znajdujące się na Śląsku Cieszyńskim) tel. kontaktowy 606154016 mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Ewy Liberadzkiej - tel. 601 506 988 mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Olimpiada Teologii Katolickiej
XXV EDYCJA 2014/2015

Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi:
SAKRAMENTY UZDROWIENIA I ICH ROLA W ŻYCIU KOŚCIOŁA

strona internetowa: www.otk.pl

I. Dane teleadresowe Komitetu Organizacyjnego
Komitet Organizacyjny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej
Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3; 18-400 Łomża
tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434;
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.otk.pl

II. Etapy Olimpiady
etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 27 listopada 2014 r.
etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015 r.
etap ogólnopolski – przeprowadzony w Łomży w dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r.

III. Cele przygotowania Olimpiady:

Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia
w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie z tekstami Katechizmowymi.
Cele szczegółowe:
 • w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: sakrament, uzdrowienie, nawrócenie; poznanie komplementarnej roli sakramentów w strukturze Kościoła: zapoznanie ze świadectwami Biblijnymi i nauczaniem Kościoła, co do konieczności i sensowności korzystania z sakramentów dla człowieka wierzącego;
 • w zakresie rozwijania umiejętności: odczytywanie własnego charyzmatu i właściwego miejsca w Kościele; odkrywanie wartości poszczególnych sakramentów na kolejnych etapach życia ludzkiego;
 • w zakresie formacji osobowej: pomoc w odkrywaniu struktury i natury Kościoła; pogłębianie sensu sakramentów uzdrowienia na rzecz kościelnej wspólnoty; uświadomienie, że proces nawrócenia jest zaczynem żywotności i wolności, a także może przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, biurokracji i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę i naturę Kościoła;
 • w zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty kościelnej; włączanie się w dzieło Nowej Ewangelizacji.

ETAP SZKOLNY
Pismo Święte: (tekst obwiązujący dla wszystkich etapów: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008)
 1. Rozesłanie Dwunastu: Mk 6,7-13.
 2. Przypowieści Jezusa o miłosierdziu: Łk 15,1-32.
 3. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom (przekazanie władzy odpuszczania grzechów): J 20,19-29.
 4. Różne zachęty i przestrogi (w tym: o namaszczaniu chorych przez kapłanów): Jk 5,7-20.
Magisterium Kościoła
 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego, nr 1420-1532.
 2. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 19 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140219_udienza-generale.html).
 3. Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 26 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140226_udienza-generale.html).
Opracowania historyczno-teologiczne
 1. Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Kraków 2007. w: Dogmatyka pod red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. V, Warszawa 2007, s. 376 – 433.
 2. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament pokuty i pojednania,w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 448-455.
 3. Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament namaszczenia chorych, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 455-460.
 4. Romaniuk K. Sakramentologia biblijna Warszawa 1991, s. 66 – 100; s. 101 – 114.
 5. Staniek E., Kościół i sakramenty, Kraków 1995, s. 181-201.

ETAP DIECEZJALNY
Pismo Święte:
 1. Księga Jonasza: Jon 1-4
 2. Uzdrowienie paralityka i powołanie Lewiego: Mk 2,1-17.
 3. Nawrócona jawnogrzesznica: Łk 7,36-50.

Magisterium Kościoła:
 1. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).
 2. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981. (str. 11-36).
 3. Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 11 II 2012, «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19) http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html

Opracowania historyczno-teologiczne:
 1. Słownik teologii biblijnej, pr. zb. pod red.: Leon-Dufour X. Poznań – Warszawa 1982, hasła: Choroba – uleczenie, Grzech, Namaszczenie.
 2. Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Lublin 1984, s. 76-88.
 3. Olejnik S., Pojednanie i pokuta, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999,s. 147-158.
 4. Olejnik S., Namaszczenie chorych, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 421-424.
 5. von Speyr A., Spowiedź, Poznań 1996, s. 121-160.

ETAP OGÓLNOPOLSKI
Pismo Święte:
 1. Psalmy pokutne: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.
 2. IV Pieśń o Słudze Jahwe: Iz 52,13-53,12.
 3. Obowiązek przebaczania i nielitościwy dłużnik: Mt 18, 21-35.
Magisterium Kościoła:
 1. KPK, kan. 998-1007.
 2. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).
 3. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych, Katowice 1978. (s. 14-28).
 4. Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,12 VI 1987, III Pielgrzymka do Polski, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_19870612_infermi-danzica_pl.html
 5. Jan Paweł II, Chrystus ustanawia sakramenty życia Bożego, Katecheza podczas audiencji środowej, 13 VII 1988.
 6. Jan Paweł II, Pokuta w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, Katecheza podczas audiencji środowej, 15 IV 1992.
 7. Jan Paweł II, Namaszczenie chorych w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, katecheza podczas audiencji ogólnej, 29 IV 1992.
Opracowania historyczno-teologiczne:
 1. Orzeszyna J., Pokuta – sakrament pokuty, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 402-406.
 2. Olczyk A., Namaszczenie chorych, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 351-352.
 3. Olejnik S., Czujne oczekiwanie przyjścia Pana, w: Teologia moralna, t. 6, Warszawa 1990, s. 134-161.
 4. Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 1996, s. 168-227.
 5. Rahner K., Sakramenty Kościoła – Medytacje. Kraków 1997, s. 59-90.
 6. Rosato, Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998, s. 65-70.
 7. Schneider, T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1995, s. 201-258.
 
Mój Szkolny Kolega z Misji
„Kto wierzy, nie jest nigdy sam”

Konkurs "Mój Szkolny Kolega z Misji" ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorami i realizatorami Konkursu są: Dzieło Pomocy "Ad Gentes" Konferencji Episkopatu Polski, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Temat konkursu, zaczerpnięty z encykliki „Lumen fidei” (nr 12), przypomina o wspólnotowym charakterze wiary. Organizatorzy pragną rozbudzić w młodych zainteresowanie misjami. Konkurs służy uwrażliwieniu dzieci i  młodzieży na konieczność wspierania misjonarzy, którzy nie tylko głoszą Ewangelię, ale poprzez działalność charytatywną i edukacyjną pomagają najuboższym dzieciom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Konkretnym i bezinteresownym wyrazem solidarności będzie, w ramach kategorii charytatywnej, wspólne dzieło – budowa przedszkola w Kolwezi w Demokratycznej  Republice Konga. W tym kraju, dotkniętym nieustannymi konfliktami zbrojnymi i wojnami dostrzega się szczególnie brak przedszkoli i szkół, które dałyby szansę dzieciom i młodzieży na zdobycie wykształcenia i zawodu.

Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczna edycja Konkursu będzie obejmowała następujące kategorie: plastyczną, literacką, charytatywną, muzyczną oraz scenariusz zajęć lekcyjnych. Szczegółowe informacje (regulamin, zasady, kryteria oceny, zgłoszenia, terminy) znajdują się na stronie www.adgentes.misje.pl
Wszelkie pytania można kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Drogi Pamięci
Konkurs Edukacyjny Drogi Pamięci – III Edycja
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Edukacyjnym organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Tegoroczna edycja nosi tytuł „Jan Paweł II – Pielgrzym”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, indywidualnie i w zespołach liczących nie więcej niż 5 osób. Uczestnicy  indywidualni oraz zespoły powinny posiadać pełnoletniego opiekuna (np. nauczyciela, rodzica, księdza).
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy na temat śladów pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w miejscach ich zamieszkania i środowiskach lokalnych. Zakres chronologiczny konkursu obejmuje trzy pierwsze podróże Papieża z lat 1979,1983 i 1897. Forma pracy jest dowolna. Może ona mieć charakter pisemny (np. esej, zbiór wywiadów, rozprawka), audiowizualny (film, słuchowisko) lub być prezentacją multimedialną.

O chęci udziału w  konkursie prosimy poinformować nas do dnia 1 marca 2013 r. pisząc na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub dzwoniąc pod numer telefonu :  503 442 201 – Michał Rukat

Prace przyjmować będziemy do 19 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników jest planowane na początek czerwca 2013 r.
Spośród nadesłanych prac  jury wybierze 3 najlepsze (osobno w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), które zostaną nagrodzone.  
Formularz zgłoszeniowy
 
Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. organizują Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem:
„Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

Celem konkursu jest:
 • przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej błogosławionego.
 • Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów przede wszystkim dzieci i młodzież do podjęcia tego wyzwania.

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej patronat honorowy nad konkursem objęli: Solidarność Podbeskidzia oraz Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Szwed.
Na szczeblu diecezjalnym główną nagrodą dla najlepszej pracy w grupie wiekowej szkół ponadgimnazjalnych będzie wyjazd do Brukseli ufundowany przez Eurodeputowaną, Panią Jadwigę Wiśniewską.
Dla pozostałych osób, których prace zostaną zakwalifikowane do szczebla krajowego będą ufundowane nagrody rzeczowe.

Etap pierwszy - szkolny - należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres:
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5-7
43-300 Bielsko-Biała


Regulamin
 1. Celem Konkursu jest:
  - przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka – w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci;
  - kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
 3. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
  - szkoła podstawowa
  - gimnazju
  - szkoła ponadgimnazjalna.
 4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany i nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A-4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5cm).
 6. Do każdej pracy należy dołączyć:
  a) kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
  - imię i nazwisko autora oraz wiek,
  - imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została napisana wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu,
  - w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.
  b) oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.
 7. Prace będą oceniane pod względem:
  - zgodności z tematem,
  - oryginalności,
  - wartości artystycznych,
  - poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.
 8. Komisje poszczególnych etapów dokonują oceny zgłoszonych prac i przekazują najlepsze na adres organizatora wyższego etapu.
 9. Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane.
 10. Terminy:
  - etap pierwszy - szkolny - należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres: właściwego Diecezjalnego Instytutu akcji Katolickiej zwanego dalej DIAK-iem lub Wydziału Katechetycznego Kurii.
  - etap drugi - diecezjalny - należy zakończyć i przesłać wybrane z każdej grupy wiekowej maksymalnie trzy prace w terminie do 5 listopada 2014 r. na adres: Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs”. Do prac należy dołączyć zestawienie rekomendowanych prac z podziałem na grupy wiekowe wraz z dokładnym adresem autora i szkoły.
  - etap trzeci – ogólnopolski - zakończy się 24 listopada 2014 r.
 11. Komisje konkursowe dla etapu drugiego powołują DIAK-i, natomiast komisję konkursową etapu trzeciego powołuje Organizator.
 12. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.
 13. O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.
 
Konkursy towarzyszące
Więcej…
 


Str. główna Konkursy
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 13.00
dodatkowo w środy
od 14.00 do 15.30

Dni skupienia

Terminy rejonowych Dni skupienia dla katechetów naszej diecezji. Więcej

Konferencje metodyczne

Plan konferencji metodycznych dla wszystkich profili szkół. Więcej

Pomoce katechetyczne

Podręczniki i środki dydaktyczne w przystępnej cenie można nabyć... Więcej
Copyright © 2002-2015 Wydział Katechetyczny - Kuria Diecezjalna w Bielsku-Białej